Първи родителски срещи в ОДЗ 7 "Снежанка"

30.09.2011 23:46

През седмицата от 26 до 30 септември 2011 година в ОДЗ 7 „Снежанка” бяха проведени родителските срещи във всички групи.

Тези първи за учебната година срещи имаха преди всичко делови и организационен характер и преминаха при сходен дневен ред:

· Запознанство с новите родители;

· Уточняване правилата за провеждане на срещите;

· Изясняване на очакванията на родителите към грижата, възпитанието и обучението на децата им в детската градина;

· Представяне пред новите родители (главно в яслената група „Калинка”, І група „Бонбони” и ІІ смесена група „Буратино”) с основни акценти на Програма „Стъпка по стъпка” – индивидуален подход, работа в центрове за дейност и партньорство с родителите;

· Запознаване на родителската общност с онази част от Правилника за вътрешния ред на детското заведение, която се отнася до правата и задълженията им към детското заведение;

· Отчет на родителските комитети за учебната 2011/2012 година;

· Решаване на организационни въпроси – избор на нови родителски комитети и уточняване на правилата и грижата и участието на родителите в успешния образователен процес и обогатяване и поддържане на материалната база.

 

Общото впечатление на екипите на отделните групи и административното ръководство е, че родителските срещи протекоха делово и успешно, при взаимно разбиране и партньорство между екипите на групите и семействата.

Чрез отчетите на родителските комитети навсякъде се очерта важната роля на семействата за просперитета и модернизирането на детската градина. Подчертано беше, че участието на родителите в дейността на групите и детската заведение е важно за социалното развитие и самочувствие на техните деца.

Пред родителите от всички групи сериозно бе поставен въпросът за дисциплината при спазване на основни изисквания от Правилника за вътрешния ред – водене навреме децата на детска градина (до 8,30 часа), участие в организираните от детската градина инициативи, както и при заплащане месечните такси.

Различната специфика на отделните групи бе причината и за съществени различия в протичането на родителските срещи и на обсъжданите въпроси: в яслената група, І група „Бонбони” и ІІ смесена група „Буратино” акцента беше в запознаването с новите родители, изясняване на особеностите на Програма „Стъпка по стъпка” и традициите на групите и детската градина. Във ІІ група „Ябълка” – върху изработването на общи правила на поведение за децата, еднакви в детската градина и къщи. В ІІІ група „Мики Маус” – върху особеностите на трета група като начало на подготвителния за училище период – какво представляват държавните образователни изисквания и избраните помощни материали за обучение на децата. В подготвителна група „Слънчо” – запознаване с целите и задачите на подготовката за училище.

Родителските срещи избраха новите родителски комитети в групите с надеждата, че ще продължи и през новата учебна 2011/2012 година тенденцията на разбиране, сътрудничество и партньорство между екипите и родителските комитети в името на качествения образователен процес в детското заведение и по-нататъшното модернизиране и обогатяване на материалната база.

Успех в инициативите на родителските комитети и на училищното настоятелство, членове на което ще бъдат новоизбраните председатели на комитети в групите!