Правилници

ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ – ПЛЕВЕН
e-mail: snejanka_pl@abv.bg
Плевен  5800  ул.”Цар Самуил”55 А пк.78

                                                                                                   УТВЪРДИЛ:
                                                                                                 ДИРЕКТОР:
                                                                                                                                      /Л.Гатева /
С  Т Р А Т Е Г И Я
ЗА РАЗВИТИЕТО  НА 
ОДЗ № 7 „ СНЕЖАНКА „ –ПЛЕВЕН
За  периода 2010-2015 година


                   КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ
                   Развиващ характер на  възпитателно-образователния процес , адаптиран към  глобалната цел, към индивидуалността на съвременното дете и отворен към динамичните  промени  и предизвикателства на  21-ви век.


                   ФИЛОСОФИЯ
                   Образователният модел , основаващ се на теориите за личностното развитите   на Жан Пиаже , Ерик Ериксон  , Лев Симеонович Виготски   е насочен към схващането , че децата растат най-добре , когато са вътрешно мотивирани в научаването.

                    МИСИЯ
                   Подготовка  и адаптация  на децата  към динамиката на времето , в което живеят и се  реализират.
                  Прилагане и разпространяване на съвременни възпитателно-образователни стратегии и технологии

                    ВИЗИЯ
• Съвременна организация на възпитателно-образователния процес;
• Използване на демократични принципи на образование;
• Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия, със своята уникалност, значимост и нужда от специално внимание;
• Изграждане на ефективно функционираща  Загрижена общност; сътрудничество и партниране със семейството;
• Стратегическо планиране
               

               
          ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:
o Равен достъп до качествено образование чрез диференциране  на грижата спрямо различните потребности на децата и надграждане  на знания и умения с оглед  пълноценното цялостно развитие на детската личност
              ЦЕЛИ
o Създаване на  позитивна среда отговаряща на  потребностите и стимулираща уникалните умения и интереси на детската личност
o Осигуряване на условия за оптимално получаване  на знания , усвояване  на умения , отношения , формиране на ценностни ориентации , свързани със здравето , националната ни единтичност ,толерантност и ненасилие.
o Формиране  нагласи  за посрещане  промени  и умение за ориентиране в динамична среда
o Изграждане на умения за правене на избор, критическо мислене
o Развиване на способност за  откриване и решаване на  проблеми
o Стимулиране  творческото въображение  и   находчивост
o Развиване на способности за общуване и сътрудничество
o Развиване  на интереси , нагласи и потребности , свързани с подготовката за училище

         ПРИОРИТЕТИ
• Осигуряване  на условия за изживяване на пълноценно детство
• Организиране на подходяща среда , която стимулира уникалните умения и интереси на отделното дете
• Партньорство със семейството
• Зачитане :
 Правата на детето
 Ценностите на  Гражданското общество

АКЦЕНТИ 
 Индивидуален подход  към всяко дете
 Подпомагане на децата да правят избор чрез планираните дейности  и центровете за дейност
 Участие на семейството

ИННДИВИДУАЛИЗИРАНЕ
           Индивидуализирането и предлагането на разнообразен опит за децата , чрез организирането на средата им помага  да се развиват социално, интелектуално, физически и емоционално по начин , който е  подходящ за  тяхната  възраст и етап на развитие.Индивидуализирането се постига  чрез уважение на достигнатия етап на  развитие от всяко дете и чрез планиране на редица  подходящи дейности, които осигуряват успешен опит на  всяко дете.
         Индивидуалният подход  съчетава етапа на развитие , силите и потребностите на всяко дете , което дава възможност децата да се  чувстват добре , засилва се тяхната компетентност и самоуважение.
Този подход към научаването  изгражда деца , които  са готови да  поемат нови предизвикателства.

ПРАВЕНЕ НА ИЗБОР  ЧРЕЗ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИ
       Внимателно организираната вътрешна и външна среда  , изградена с помощта на центрове  за дейност , със задачи поставени от педагозите  към групата и  отделните деца  и с планираните дейности  децата се насърчават да решават проблеми , да инициират дейности , да проучват , експериментират , да задават въпроси  и да придобиват опит  чрез извършване на  дейност.Всеки център  има разнообразно обзавеждане и материали  и представлява своеобразна лаборатория за  детската  инициатива , творчество и въображение.Всяка занималня има центрове за дейност:
• Семейство/сюжетно- ролева игра/
• Ограмотяване
• Математика
• Изкуство
• Манипулативни дейности
• Строителни блокчета
• Наука
• Пясък и вода
• Готварство
• Дейности на открито

УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
            Семейството има първостепенна роля при възпитанието и развитието на детето.
            Включването  членовете на  семейството  е от съществено значение за  активизиране  и разширяване процеса на учене в занималнята и надграждане върху интересите  и ученето  у дома.Педагозите и родителите трябва да работят заедно  ,да развиват сътрудничеството по между си като общуването , уважението и  приемането на различията са основата на добрите взаимоотношения.

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ:
 Да оказват емоционална подкрепа  на своите деца, като присъстват в занималнята и участват в дейностите
 Да избират  според своите възможности и умения  как да  бъдат  полезни на децата и работата в детското заведение
 Да повишават своята компетентност
 Да получават повече информация относно възпитанието и обучението в предучилищна възраст
 Да формират ефективна родителска общност и активно да участват  във функционирането на Училищното/детско градинското / настоятелство

ДЕЦАТА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ :

 Да мислят критично , да задават въпроси и да експериментират
 Да развиват творческите си възможности и социалните умения
 Да проучват средата и да правят свои открития
 Активно да общуват и да си  сътрудничат  в група и екип
 Да изграждат позитивна самоидентичност  и толерантност към различията
 Да изучават своите чувства и изграждат конструктивно поведение
 Да се самоорганизират и правят избор между различни дейности
 Да развиват чувството за принадлежност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
        Педагогическият екип поставя основите на  развитието на децата  и превръщането им в пълноценни, реализирали се , успешни  и активни личности .Екипът от педагози планира и организира  пространството  и дейностите така , че да отговарят на равнището на развитие на всяко дете.Педагозите притежават задълбочени познания за  развитието на детето , наблюдават и откриват различията в уменията и специалните интереси на децата и осигуряват  познавателни материали.
        Педагогическите екипи в групите:
 Разбират детското развитите
 Наблюдават децата , когато  работят и играят
 Планират внимателно груповите индивидуалните цели, на основата на  интересите и потребностите на децата
 Осигуряват гъвкава и променяща се среда
 Показват уважение към децата и ценят техните идеи
 Насърчават децата да  решават собствените си проблеми  и да се уважават взаимно
 Задават  проблемни въпроси , които карата децата  да  мислят


ЦЕННОСТ
Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, зачитайки културното многообразие и превръщайки различията в ценности.


ЛЮДМИЛА ГАТЕВА
Директор на ОДЗ № 7 „ Снежанка „
Плевен
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ в ДЕТСКОТО  ЗАВЕДЕНИЕ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/ 2012 ГОДИНА

 

 

 

Глава първа

Р А З Д Е Л    І

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

●         организацията и ръководството на ОДЗ № 7 „Снежанка”  Плевен

●         условията на приемане на децата;

●         правата и задълженията на персонала и родителите;

●         организацията на възпитателно-образователната работа и медицинското обслужване.

Той е изготвен в съответствие със ЗНП, ППЗНП и всички подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността в учебно-възпитателните звена на Република България.

 

Чл.2.ОДЗ № 7  „Снежанка “  осигурява необходимите условия за овладяване  на общите основи и закономерности  на човешкото познание , усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; за развитие индивидуалността и стимулиране  на творческите заложби; духовно , физическо и социално развитие и  здравословен начин на  живот, гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

Чл.3.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “ се осигурява подкрепяща среда   за интегрирано възпитание и обучение на  деца с специфични  образователни  потребности и хронични заболявания.

Чл. 4. В ОДЗ № 7 “ Снежанка “  подготовката на децата за училище  две години преди  постъпването им в първи клас  е задължителна  и се извършва в целодневни  подготвителни групи

Чл.5.В ОДЗ № 7 „ Снежанка “ се  осигуряват условия за  светско  образование , които не  допуска  налагането на  идеологически и религиозни доктрини на децата , както и дискриминация на основата на пол,народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.6. В ОДЗ № 7 „ Снежанка “ възпитанието и обучението на децата се провежда на  книжовен български  език.

 

 

Р А З Д Е Л    ІІ

 

Чл.7. ОДЗ № 7 “ Снежанка “ е общинска  детска градина с местно значение , финансирана от общински бюджет и ползва имот , който е публична общинска собственост.

Чл.8. ОДЗ № 7 “ Снежанка “ може да  се преобразува и закрива със заповед на кмета на общината , след решение на общински съвет.

Чл.8а. ОДЗ № 7 “ Снежанка “  има:

               8а.1.Официален адрес: гр. Плевен, ул.”Цар Самуил “ 55 а ;

               8а.1.1.Email : snejanka_pl@abv.bg; odz7_pl@abv.bg

               8а.2.Собствен символ;

               8а.3.Собствен кръгъл печат ;

               8а.4.Номер и шифър по Булстат: П – 000405924

               8а.5.Данъчен номер : 1153033397

Чл.9.ОДЗ № 7 “ Снежанка “ има право :

             9.1.да има собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;

             9.2.да  предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и учебно-възпитателна дейност, ако това не  е във вреда  на възпитателно-образователния процес и ако са спазени  санитарно-хигиенните изисквания;

             9.3.да се разпорежда  самостоятелно с бюджетните  си средства;

             9.4.да патентова и продава продукти от своята дейност;

             9.5.определя вътрешната си организация;

             9.6.избира начина за приемане на децата в съответствие с  нормативните актове;

             9.7.определя програмата , организацията , методиката и средствата за обучение и възпитание;

             9.8.сключва  договори за асоцииране с юридически  лица от страната и чужбина , без да нарушава държавните интереси.

Чл.10 . ОДЗ № 7 “ Снежанка “  носи отговорност за :

             10.1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

             10.2.създаването на условия за  опазване  живота и укрепване на здравето  на децата  по време на обучението , възпитанието  на територията му;

             10.3.законосъобразното изразходване  на бюджетните  средства и опазване на материалната си база;

             10.4.извършването на дейности и прояви , които  противоречат  на законите  на страната , ограничават  правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес.

             10.5.Лицата , педагогически и непедагогически  персонал , съзнателно  подпомагали извършването  на  актове  на  дискриминация, носят отговорност  по силата на Закона за защита  срещу дискриминацията .

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л    ІІІ

 

Чл.11 .ОДЗ № 7 “ Снежанка “ е подготвителна институция  в системата на народната просвета , в която се отглеждат , възпитават и обучават  деца от 10 месеца до постъпването им в  първи клас.

           11.1.Яслените групи в ОДЗ № 7 “ Снежанка” се откриват  и организират своята дейност при условия и  ред,определени от министъра на здравеопазването.

           11.1.1.В целодневните яслени групи се приемат деца от 10 -месечна  до 3 – годишна възраст.

           11.1.2.В целодневните градински групи се приемат  деца  от 3-годишна възраст до постъпването им в  първи  клас .

Чл.12.Възпитанието и обучението на децата от ОДЗ № 7 “ Снежанка “ се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка  и осигурява готовност на децата за училище.

          12.1. Задължителната подготовка на децата  за училище се извършва в съответствие с държавните образователни изисквания  за подготвителна група .

          12.2.Учебната програма  определя  структурата и обема на учебното съдържание по образователните  направления.

Чл.13.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “    да се приемат до 2  деца със специални образователни потребности.

13.1.Групите по чл. 13 се формират  с минимален брой  деца.

13.2. В ОДЗ № 7 “ Снежанка “    обучението и възпитанието на  децата  със специални  образователни потребности се  осъществява  съгласно държавното образователно изискване за предучилищно  възпитание и подготовка  и държавното  образователно  изискване  за обучението на  деца със специални образователни  способности  и/или  хронични  заболявания.

13.3. В ОДЗ № 7 “ Снежанка “    , след приемане на деца със специални образователни потребности  със заповед на директора се  създава екип , който се състои от : председател – учител на група , и членове : психолог , ресурсен учител, учител- специалист – педагог , логопед.В  работата на екипа участват  родителите или  настойниците  , както и други специалисти при  необходимост.

13.4.Екипът по предходния член  извършва оценка на  образователните потребности , проследява  динамиката в развитието  на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални  образователни  програми  за  тяхното обучение , възпитание и развитие-Тези програми  се утвърждават от директора  на  детската  градина.

13.5. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в първи клас, представят документи от ЕКПО към РИО  Плевен и продължават да посещават детското заведение още една учебна година.

Чл.14.ОДЗ № 7 “Снежанка “  е целодневно детско заведение.

           14.1.Задължителната подготовка  на 5 и 6 годишните  децата за училище се  провежда в целодневни подготвителни групи-

           14.2.Децата от подготвителните групи в детската градина  могат да се преместват  в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище .Преместването се извършва с удостоверение за преместване.

          14.3.На децата , завършили подготвителна група се издава удостоверение за  завършена подготвителна група.

Чл.15.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “ децата се приемат с писмена молба на родителите или наставниците .

               (1)  Към молбата се прилагат следните документи:

                1. копие от акта за раждане на детето;

                2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

                3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

                4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

               5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

               6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

              (2) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

              (3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

          15.1.Децата , подлежащи на задължителна подготовка за училище се приемат  с писмено заявление от родителите / по образец/.Учебната година  започва на 15 септември.

          15.2.До постъпване на детето в подготвителна  група  в ОДЗ № 7 “ Снежанка “образователно-възпитателната работа се осъществява по одобрената от МОН програма “Стъпка по стъпка” и помагала  по всички други програми.

          15.3.В подготвителните  групи  се работи по “Програма за подготвителна група  в детска градина “ на МОН и одобрени от министъра на образованието и науката учебни помагала.

Чл. 16.За отглеждане , възпитание и обучение   на децата  в ОДЗ № 7 “ Снежанка “  родителите  или наставниците заплащат такса , съгласно Закона за местните данъци и такси.

          16.1.Родителите или настойниците на 6 годишните децата от подготвителните групи  към детските градини  не заплащат такси за подготовка на децата за училище , една година преди  постъпването им в първи клас.

           16.2.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “ посещението на децата  може да  бъде прекъсвано и подновявано по всяко  време  с предварително уведомяване  от  родителите или настойниците .За времето , през което детето не е посещавало ДЗ  - не се заплаща такса.

          16.3.Децата в целодневните подготвителни групи   могат да  отсъстват два пъти по 2  дни / за всяко полугодие / с молба от родителите   и 6 / шест / дни  по неизвестни причини , без да заплаща такса

          16.4.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “ могат  да се извършват педагогически  услуги  , съобразно  интересите и потребностите на децата , по желание  на родителите или наставниците- срещу заплащане .

Чл.17.Броят на децата в група се определя  с наредба на МОН.

Чл.18.В удостоверение за завършена  подготвителна група     се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за  постъпване в І клас.

          18.1.В удостоверението за  завършена  подготвителна  група   при необходимост се  правят препоръки за  насочване на ученика към  подходящи  форми за  допълнителна  работа  през началния етап на основното образование , включително допълнително  обучение за усвояване на  книжовния български  език.

 

 

 

 

 

 

Глава ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Р А З Д Е Л   І
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 19. (1) Съгласно чл. 78, чл. 79 и чл. 80 от ППЗНП формата на обучение е целодневна и се организира по  групи.

                        (2) Обучението се провежда по годишно разпределение.

                        (3) Формата на обучение включва педагогическо взаимодействие, организирано в ситуации по направления, предвидени в държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

 

 

 

Глава ТРЕТА

ДЕЙНОСТИ

 

Р А З Д Е Л   І
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

      

Чл. 20. Възпитателно-образователната дейност в детското заведение е дело на педагогическия и медицинския състав. Тя се осъществява от учителите и медицинските сестри в детска ясла  под непосредственото ръководство и контрол на директора и при творческо изпълнение на програма „Стъпка по стъпка  „ и насоки на МОМН.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за училище.

Учебните програми определят структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления. В началото и в края на всяка учебна година учителите извършват диагностични процедури на всяко дете по образователни направления и отразяват в дневника резултатите и направените констатации.

В началото на всяка учебна година Педагогическият съвет определя допълнителните дейности, които детската градина предлага на родителите – като вид, цена, хорариум и фирма изпълнител.

Чл. 21. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимо време за игри, занимания, хранене, сън и други дейности. Децата се предпазват от физическа преумора, от обективни и субективни опасности.

Чл. 22. Обстановката в детската градина се организира така, че да създава възможност за свободни и достъпни центрове за дейности за самостоятелност в избора на информация, на играчки, на материали за игра и занимания. Оборудването на тези центрове  за различни дейности, както и обогатяване на материалите в тях е задължение на учителите при активната помощ на родителите.

Чл. 23. Учителите сами преценяват и подбират времетраенето на организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите, като стимулират познавателната активност, самостоятелността на избора и свободата на действията, богатството на въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда, използват многообразието на природната среда и естествено закаляващите фактори. При определяне броя от учебни ситуации задължително трябва да спазват посочения в програмата, по която работят, хорариум.

Чл. 24. Цялостната дейност се планира в годишен комплексен план, който се приема от Педагогическия съвет.

Чл. 25. Учителският екип избира програмната система, по която ще работи, с решение на Педагогическия съвет.

Чл. 26. Учителите сами планират обучаващите ситуации, съдържанието, средствата и подходите, предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата. Работят за развитие на уменията и ориентацията им в динамично променящата се среда съобразно образователните изисквания.

Чл. 27. Учителите изготвят седмичното и месечно  разпределение съобразно ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.

 

 

Р А З Д Е Л   ІІ

ХРАНЕНЕ

 

Чл. 28. (1) В детското заведение се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).и Наредба № 6 / 10.08.11г за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до7 годишна възраст  в детските заведения.

(2) Седмичното меню се изготвя от комисия в състав: медицински специалист, домакин и готвач на детското заведение.

(3) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 h.

(4) Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.Негодните за консумация храни (с изтекъл срок на годност, с разкъсани опаковки или със съмнителен произход) се връщат в момента на доставянето от фирмата доставчик. Подмяна на хранителни продукти с други, невключени в менюто, се допуска само след разрешение от директора.

(5) Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна, както и правилното разпределение носи главният готвач.

(6) Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина осъществяват директорът и медицинската сестра.

(7) Храната в групите се разпределя и поднася на децата от помощник възпитателите под контрола на учителите.

(8) Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на храната от децата.

            (9) Право на безплатна храна имат помощник-възпитатели, домакин и работещите в кухнята.

Чл. 29. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва:

 • за сутрешна закуска – от 8,30 часа;
 • за обяд – от 11,45часа ДЯ ;12,00 - ДГ
 • за следобедна закуска – от 14,00 часа.

Чл. 30. Учителите и медицинската сестра следят как децата приемат различните ястия, за което информират директора и правят предложения пред комисията

 

 

Р А З Д Е Л    ІІІ
ОТДИХ НА ДЕЦАТА

 

Чл. 31. (1) За укрепване здравето на децата над 3-годишна възраст се организира зимен и летен отдих по желание на родителите от лицензирани фирми. Материалното осигуряване, персоналът и режимът се организират от директора на детското заведение при спазване изискванията на Наредба № 2 за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм (ДВ, бр. 43 /97 г., изм. бр. 24 /2006 г.).

(2) При организацията на отдиха се спазват стриктно всички нормативни изисквания и решения на МОМН и на общината.

Чл. 32. Отдихът и екскурзиите на децата се финансират от родителите.

 

 

Р А З Д Е Л   ІV
ЗДРАВНО-ХИГИЕННА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 33. Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинския състав на детското заведение ..

Чл. 34. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, тренинги, предвидени в плана на медицинските  сестри в детското заведение.

Чл. 35. Учителите, медицинските сестри в дя  и помощник-възпитателите съвместно с медицинските  сестри се грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.

Чл. 36. В детската градина задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на неотложна медицинска долекарска помощ.

Чл. 37. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява здравното състояние на детето.

Чл. 38. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата се осигуряват от помощник-възпитателите.

Чл. 39. (1) Разпространението на заразни заболявания в детското заведение се предотвратява чрез:

1. минимум двукратно дневно проветряване на помещенията, в отсъствие на децата;

2. изтупване и изнасяне на слънце: ежедневно на спалното бельо; ежеседмично на завивките и килимите; ежемесечно на дюшеците (матраците);

3. термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;

4. ежедневно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, столовете, леглата, стените и др.;

5. неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;

6. създаване на условия за измиване на ръцете преди хранене и след използване на тоалетната;

7. дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба в сушилни шкафове;

8. набавяне на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;

9. ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.

(2) Дезинфекцията се извършва с препарати с разрешение от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на биоцидни препарати съгласно Наредба № 44 от 2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (ДВ, бр. 113 от 2004 г.).

 

 

Г Л А В А  ІV

УЧАСТНИЦИ  В  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Р А З Д Е Л   І

УЧИТЕЛИ

 

Чл.40. Учителите в ОДЗ № 7 “ Снежанка “ организират и провеждат възпитанието и обучението на  децата.

               40.1.Учителските  длъжности са :

                    1.1.”Младши учител”

                    1.2.”Учител”

                    1.3.”Старши учител „

                    1.4.”Главен учител „

Чл.41. Длъжността  “учител” в детска градина    се заема от лица , които са придобили висше образование на образователна   квалификационна степен “магистър”,”бакалавър “ или “ специалист “.             

41.1.специалност от професионално направление “педагогика “ с присъдена професионална квалификация  “педагог” или “ детски учител “,” детски и начален учител”.

41.2.специалност от друго професионално направление  с присъдена квалификация “учител” и допълнителна професионална  квалификация “детски учител”. /  чл.3ал.1 -Изм. Инструкция №2 .97 г./

Чл.42. Длъжността  “учител” не може да се заема от лица , които :

42.1.са осъдени на лишаване от  свобода с влязла в сила  присъда за умишлено престъпление ;

42.2.са лишени от правото да упражняват професията;

42.3.страдат от  заболявания или отклонения ,определени  с наредба на министерството  на  образованието  и науката / МОН/ , съгласувана с министерството  на здравеопазването , които застрашават живота  или здравето на  децата .

Чл.43.Обществеността , административните органи , децата и родителите изразяват почит и  уважение към учителите.

43.1.Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите  за провеждане на ефективна възпитателна и образователна  дейност.

43.2.Учители , постигнали  високи  резултати при възпитанието и обучението  на  децата се поощряват с грамоти  и други награди , а дейността им се популяризира и  получава обществено признание.

Чл.44.Учителят има право  да :

44.1.свободно да  определя методите и средствата за  провеждане на възпитателно-образователния процес , като  активно  използва интерактивни  методи на  преподаване и възможностите на комуникационни  технологии.                  

44.2.да участва   в избора  на  програми и помагала по  които  ще се  провежда възпитателно образователния процес.

44.3.да  получава информация по  въпроси , свързани с изпълнение на служебните му задължения , както и за възможностите за  повишаване на  професионалната му  квалификация.

44.4.да повишава образованието  и професионалната си  квалификация.

44.5.да дава мнения  и прави предложения  за  развитие на детското заведение.

44.6.да използва  материално-техническата база в детската градина  за  изпълнение на  служебните  си  задължения.

 

Чл.45.Учителят е длъжен да :

            45.1.изпълнява задълженията си , определени  от Кодекса на труда , в нормативните актове  в системата на  народната просвета и  в длъжностната характеристика.;

45.2.изпълнява нормата за задължителна  преподавателска работа , определена с наредба на МОН  ;

45.3.изпълнява  решенията  на педагогически съвет , както и препоръките  на контролните органи –експерта по предучилищно възпитание –РИО на МОН ;

45.4.опазва живота и здравето на децата  по време на  възпитателно-образователния  процес и  на други дейности , организирани от него  или детската градина ;

45.5.да общува  с децата на  книжовен  български език и да ги  подпомага да усвояват  книжовно езиковите  норми .

45.6.при изготвянето на  месечните е седмичните разпределения  учителите да се ръководят от ЗНП;ППЗНП;Наредба №4/16.04.03г за документите в системата на народната просвета;програми за възпитателната работа в предучилищна възраст , програма  за подготвителна група.

45.7.да не  допуска  в работата си пряка и непряка  дискриминация , основана на пол, народност , етническа принадлежност  и религия .

45.8.да не  ползва   мобилен телефон по  време  на  работа.

45.9.да се  явява на  работа с облекло и във вид ,  които съответстват на  положението му на учител и на  добрите нрави.

Чл.46.Учителят не  може да  нарушава правата  на  детето , да унижава личното му достойнство, да  прилага  форми на физическо и психическо  насилие върху тях.

Чл. 47.Учителите нямат право да  предоставят образователни услуги  срещу заплащане  при  наличие на  конфликт на  интереси.

Чл.48.ОДЗ № 7 “ Снежанка “ създава условия  на учителите  да повишават професионалната си  квалификация в организирани форми на обучение или чрез самостоятелна  подготовка.

Чл.49.Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите  се  осигуряват  от държавния бюджет , ако се въвеждат нови или се променят съществуващите  държавни образователни изисквания

 

 

Р А Д З Е Л   ІІ

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Чл. 50. Помощник-възпитателят работи съгласно длъжностната си характеристика.

(1) Изпълнява следните задължения:

1.Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата, за която се е уговорил в подписания трудов договор.

2.Отговаря за осигуряването на необходимите здравно-хигиенни условия в групата, в която работи.

3.Сутрин до пристигането на учителя посреща децата и носи лична отговорност за живота и здравето им.

4.При необходимост вечер, след приключване на работното време, изпраща закъснелите деца заедно с учителя.

5.По време на установената почивка на учителите поема грижата за децата и носи отговорност за тях.

6.Явява се навреме на работа и е на работното си място до края на работното време.

7.Явява се на работа в състояние, което му позволява изпълнение на поставените задачи.

8.Не употребява алкохол и други упойващи вещества през работното време и непосредствено преди явяване на работа.

9.Използва цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.

10.Спазва техническите и технологически правила, Правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, Правилника за дейността на детската градина и всички други законови разпореждания и инструкции на работодателя.

11. Пази грижливо материално-техническата и дидактична база, както и пести разходването на ел. енергия, вода, отопление и др. материали.

12. Пази авторитета на детската градина и нейния престиж, не злоупотребява с доверието на работодателя.

13. Съгласува работата си и подпомага и съдейства при разрешаване проблемите в съответната група и детската градина.

14. При отсъствие на титуляр го замества, когато бюджетът на градината налага това.

15. Изпълнява вътрешен график за дежурствата при издаване на децата от 16,00 ч. до 18,00 ч.

16. Осигурява почивката на І смяна учители за времето от 10.40 ч. до 11,00 часа.

17. Поддържа района от дворното пространство, за който отговаря.

(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:

1.Сервира храната в естетичен вид (всяко ястие в отделен съд) и осигурява вилица, лъжица и нож съобразно възрастта.

2.Сменя покривките при замърсяване и ги изпира във време, когато е приключил работата си в групата.

3.При излизане на децата извън детската градина придружава групата с учителя.

4.Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги предава лично на учителя.

5.Сменя спалното бельо 1 път на 2 седмици и при всяко замърсяване. Всяка седмица изтупва одеялата и всеки месец матраците. При замърсяване почиства плафониерите.

6.По време на оперативки с учителите поема отговорността за живота и здравето на децата.

7.Повишава своята професионална квалификация и качеството на работа.

8.При инфекциозно заболяване сменя спалното бельо според изискванията на санитарните органи, извършва усилена дезинфекция.

9.Спазва задължителното работно облекло – престилка, кърпа за главата, предна престилка.

10. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи.

11. Връща своевременно съдовете в кухнята.

12. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и перилни препарати.

13. Всекидневно почиства двора, напръсква пясъчниците, полива цветните алеи.

14. Всеки петък от седмицата изтупва килимите и пътеките в занималните, куклените кътове, малките стаи и прави основно почистване и дезинфекция на помещенията.

15. Перилният блок се поддържа от всички чистачи, както и коридора – топла връзка, коридор зад пералнята.

 

 

Р А З Д Е Л   ІІІ

ДЕЦА

 

Чл.51.Децата в ОДЗ № 7 “ Снежанка “  се отглеждат , възпитават и обучават при условия , които гарантират :

                 51.1.равни възможности  за физическо , духовно и социално развитите;

                 51.2.техните права , свобода и сигурност ;

                 51.3.зачитане на достойнството им  , уважение и любов към детето ;

                 51.4.възпитание в дух на разбирателство , мир и толерантност ;

                 51.5.приобщаване към националните традиции и културните  ценности.

                 51.6.децата да не унижават личното  достойнство  на другите деца в ДЗ  и да не упражняват  физическо и психическо  насилие  върху тях , свързано с религиозни , етнически  и полови различия.

Чл.52.Родителите участват като партньори във възпитателно-образователната дейност на ОДЗ № 7 “ Снежанка “  и имат активна роля  за постигане  целите на възпитателно-образователния процес.

 

Р А З Д Е Л    ІV

РОДИТЕЛИ

 

Чл. 53. Родителите имат право :

53.1.Да получават качествено образование за  техните деца.

            53.2 Да получават информация  относно напредъка  на своето дете

53.3.Да изказват мнение и препоръки във връзка с възпитанието и обучението на своите деца.

53.4.Да избират и да бъдат избирани  в родителските комитети и настоятелство.

Чл. 54. Родителите се задължават:

54.1.Да водят децата си  сутрин до занималнята и ги предават лично на учителя, прислужничката или детегледачката  до 8.00часа.

           54.2.Вечер да вземат децата си до края на работното време на ДЗ – до 18.30 часа.

           54.3.Да плащат редовно , в определеното време таксата , за присъствието на  децата им в ДЗ

           54.4.Да присъстват на родителските сбирки ,организирани в ДЗ.

           54.5.Да не водят децата си на детска градина със скъпи вещи и предмети, които лесно могат

 да бъдат загубени или повредени (златни обици, гривни, накити и други подобни).

54.6 Преди влизането в групите родителите водят децата на филтър при медицинските сестри в ДЗ.

Чл. 55. За пребиваването на децата в детската градина родителите заплащат такса за храна, определена от общината, съгласно Закона за местните данъци и такси.

Чл. 56. Таксите за храна се заплащат при касиера на детската градина от 1-о до 10-о число на всеки месец от 7,30 ч. до 16,00 ч.

Чл. 57. За времето, през което детето е отсъствало от детската градина, не се заплаща такса, при условие че родителите писмено са уведомили директора един ден предварително или представят медицинска бележка от семейния лекар.

Чл. 58. При нередовно плащане на месечната такса за храна детето се изписва от детската градина, а дължимите суми се събират по съответния съдебен ред.

Чл. 59. Родителите оказват съдействие за опазване чистотата и реда в помещенията и двора на детското заведение и се съобразяват с изискванията на РЗИ и разпоредбите на директора.

Чл. 60. Родителите оказват съдействие на учителите и медицинските специалисти при изграждането на необходимите здравно-хигиенни навици.

1. Уведомяват своевременно за заразни заболявания на детето си.

            2. Не водят на градина болни или недоизлекувани децата си.

            3. Съобщават за специфични временни или трайни алергии, хранителни, хигиенни или други навици

Чл. 61. При възникнали спорове и недоразумения  по всякакви въпроси, да се спазва йерархията  и процедурата  по  жалбите – както от  родителите  , така и от  членовете  на  екипа и НИКОГА  в присъствието на деца .

                       

                     

 

Г Л А В А   V

НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл. 62. Съгласно чл. 153, ал. 1 от ППЗНП:

1.Настоятелството в детската градина е независимо  доброволно сдружение за подпомагане развитието и  материалното осигуряване на  институцията.

2.Настоятелството се учредява  по инициатива на директора на детската градина  или  на родители , учители и общественици.

3.Настоятелството в детската градина се създава като  юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на  общественополезна дейност и организира дейността си при условията и реда на Закона за  юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие  с разпоредбите на този закон , на устава или учредителния си акт.

4.Настоятелството в детската градина :

4.1.Обсъжда и правr предложения пред  съответните органи за развитието  или за решаването на  текущи проблеми на детската градина.

4.2.Съдейства за осигуряването на  допълнителни  финансови и материални  средства  за детската градина и контролира целесъобразното им разходване.

4.3.Подпомага изграждането , обновяването и поддържането на материално-техническата база на детската градина.

4.5.Участва  в заседанията на педагогически съвет при избора на програми и учебни помагала

4.6.Съдейства за  реализирането на дейности извън ДОС , организиран отдих, туризъм и спорт на децата от детската градина.

4.7.Предлага мерки за подобряване дейността на детската градина.

4.8.Организира обществеността за  подпомагане на детската градина.

4.9.Организира и подпомагат  обучение на родителите  по въпросите  на възпитанието и  развитието на техните деца.

4.10.Сигнализира компетентните органи  при извършени нарушения в системата на народната просвета.

4.11.С цел изграждане  на  облика  на детското  заведение  училищното  настоятелство  може  да  предлага  униформено  облекло , символи и ритуали .

4.12. Право на членство в управителния орган на  настоятелството имат директора и учителите от съответната детска градина

                                      

 

 

Г Л А В А   VІ

УПРАВЛЕНИЕ

 

 

Р А З Д Е Л  І

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

 

Чл.63. Като  юридическо лица ОДЗ № 7 “ Снежанка” се представлява от директор.

Чл.64. Директорът , като орган на управление  на ОДЗ№ 7 “ Снежанка “ :

64.1.организира , контролира  и отговаря за цялостната дейност на ДЗ ;

64.2.спазва и прилага държавните образователни изисквания ;

64.3.осигурява безопасни и здравословни   условия  на възпитание , обучение и труд ;

64.4.представлява  институцията  пред органи , организации  и лица и сключва  договори  с юридически и физически лица,по предмета  на дейност,в съответствие с предоставените му правомощия ;

64.5.съставя бюджет и отговаря  за законосъобразното , целесъобразно и икономично разпореждане   с бюджетните средства ;

64.6.сключва и прекратява  трудови  договори с учителите , служителите и работниците по реда на Кодекса на труда ;

            64.7.обявява свободните места в бюрото по труда и РИО на МОН  в 3-дневен срок  от овакантяването им ;

            64.8.организира приемането деца , възпитанието и обучението им в съответствие  с държавните образователни изисквания ;

            64.9.контролира и отговаря за  правилното  водене  и съхранение на задължителната документация  и съхранява учебната документация;

            64.10.осигурява условия за  здравно-профилактична дейност  в детската  градина.

            64.11.предприема мерки за предотвратяване на форми на  дискриминация в ДЗ.

            64.12.награждава и наказва учители и служители в съответствие  с Кодекса на труда , Закона за  народната просвети и с този правилник;

            64.13.съдейства  на  компетентните  органи  за установяване на  нарушения по чл. 47 и 48 от ЗНП

            64.14.изготвя длъжностното  разписание на  персонала  и утвърждава поименно разписание на  длъжностите и работните  заплати;

Чл.65.Административните актове на  директора на ОДЗ № 7 “ Снежанка “ могат де се отменят от Кмета на Общината.

Чл.66.Длъжността  “директор” в ОДЗ № 7 “Снежанка “ се заема въз основа на  конкурс при условията и по ред , определени в Кодекса на труда и  чл.37 от ЗНП.

Чл.67.За заемане длъжността  “директор” на ОДЗ № 7 “ Снежанка “  се спазват изискванията на  чл.21 от  този правилник.

Чл.68. При отсъствие на директора на ОДЗ № 7 “ Снежанка “  за срок повече от 30 календарни дни , кметът на общината  сключва трудов договор с друго лице за временно изпълнение на длъжността „ директор „

Чл.69.При отсъствие на директора на ОДЗ № 7 “ Снежанка “  за срок по-малък от 30 календарни дни , той определя със заповед  свой заместник от педагогическия екип на ДЗ.

Чл.70.Директорът  на ОДЗ № 7 “ Снежанка “ е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му.

 

 

 

 

Р А З Д Е Л    ІІ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Чл.71.Педагогическият  съвет  на ОДЗ № 7 “ Снежанка “ , като специализиран орган  за  разглеждане и решаване  на основни педагогически въпроси :

             71.1.приема стратегия за развитието на  детското  заведение , която  се  актуализира  всяка  година;

              71.2.приема правилника  за дейността на  ОДЗ № 7 “ Снежанка “ ;

              71.3.приема стратегията на ДЗ

              71.4.обсъжда и взема решения по резултатите  от обучението ;

              71.5.приема годишния комплексен план ;

              71.6.определя начина  на приемане  на децата в ДЗ при спазване на  изискванията  на нормативните актове ;

              71.7.определя дейностите извън  държавните образователни изисквания и приема  програми  за  осъществяването им ;

              71.8.утвърждава униформено  облекло , след съгласуване  с родителите  на децата от детското  заведение.

Чл.72.Педагогическият съвет на ОДЗ № 7 “ Снежанка “  изпълнява функциите  по чл.33 от ЗНП , съобразно предмета  на дейността си.

Чл. 73.Педагогическият съвет  включва в състава  си  учителите, медицинските сестри в детска  ясла , обслужващи  ДЗ  и други специалисти  с педагогически функции.

              73.1.в състава на педагогическия съвет с право  на  съвещателен глас могат да участват  председателят на училищното  настоятелство  и медицинските  специалисти  , които  обслужват  детското  заведение.

Чл.74.Педагогическият съвет се  свиква най-малко веднъж на два месеца  от директора.Извънредно  заседание  се свиква по писмено искане  до директора  на 1/3  от числения му състав.

             74.1.Решенията се вземат с  обикновено мнозинство  при присъствието на  2/3 от  числения му състав.

             74.2.Решенията на педагогическият съвет  могат да се отменят от самия съвет  с квалифицирано мнозинство  / 2/3 от гласовете  на присъстващите / или от началника на РИО на МОН.

             74.3.За  всяко заседание на ПС  се води протокол.

 

 

 

 

 

Г  Л  А  В  А   V ІІ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА   ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

Чл. 75.В ОДЗ № 7 “ Снежанка “ задължително се води :

сведение за организацията на дейността на ДЗ за календарната година /Списък-образец 2 /;

 • материална книга за проведените занимания в ДГ;
 • книга за  контролната дейност на директора;
 • класьор за протоколи  към книгата за контролна дейност ;
 • книга за регистриране заповедите на директора ;
 • книга за   регистриране проверките  на контролните орган на МОН ;
 • книга  за решенията  на ПС;
 • класьор за протоколи от ПС
 • книга за санитарното състояние  на ДЗ;
 • книга за заповедите за  храна;
 • книга за регистриране на даренията ;
 • регистрационна книга за издадените удостоверения ;
 • регистрационна книга за издадените удостоверения-дубликати;
 • свидетелство за дарение;
 • дневник за входящата кореспонденция ;
 • дневник за изходящата кореспонденция;
 • дневник за вписване на деца , подлежащи на задължителна подготовка;
 • удостоверение за преместване на дете  от подготвителната група;
 • удостоверение за завършена  подготвителна група ;
 • дневник за вписване и изписване на документи за постъпващи и изписани  деца;
 • дневник на всяка група;
 • летописна книга

 

Чл.76.Сведението за организацията на дейността на ДЗ за календарната година , дневникът на групата и материалната  книга се водят по образци , утвърдени от министъра на МОН.

 

 

 

 

Г Л А В А   VІІІ

ФИНАНСИРАНЕ

 

 

Чл.77.Финансирането на дейността в общинско ДЗ “Снежанка” се осъществява със средства от държавния бюджет  чрез общинския бюджет.

             77.1.Размерът на средствата се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишна издръжка  на децата в общинското ДЗ;

             77.2.Чрез общинския бюджет се осигуряват средства за : хранене , отопление , отдих и поддържане на  материално техническата база;

             77.3.ОДЗ № 7 “ Снежанка “ може да реализира приходи в левове и във валута  за подпомагане издръжката  и развитието  на МТБ в съответствие с нормативните  актове;

             77.4.Директорът на ДЗ разработва проект за бюджет  в съответствие с бюджетната  процедура и го предоставя  за утвърждаване на съответния финансиращ орган ;

             77.5.След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращия орган утвърждава бюджета  , а  директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

 

 

Г Л А В А   ІХ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

              Този  правилник се приема  на основание ЗНП и & 8 от ППЗНП /ДВ.бр.51/2009 г. /;Инструкция № 2за изискванията за  заемане длъжността “учител”-изм.ДВ.бр81/;Наредба № 3 /05.02.2007 г на МЗ

               Приет на педагогически съвет в ОДЗ № 7 “ Снежанка “ Плевен на 17.09.2011 г.

 

Правилникът за дейността на детската градина се издава на основание параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на ППЗНП и е утвърден от директора със заповед № РД-15-21 / 19.09. 2011  година.

ЛЮДМИЛА ГАТЕВА

Директор на ОДЗ 7 "Снежанка"

Плевен

ПРАВИЛА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ОДЗ №7 „СНЕЖАНКА”  ПЛЕВЕН

 

 

            І. Общи положения

 

 1. Настоящите правила уреждат реда и начина за подаване на документи, прием и записване на деца в ОДЗ №7 „Снежанка” град Плевен.

 

 1. Правилата се разработват в съответствие със следните документи:
 • Закон за народната просвета;
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
 • Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
 • Наредба № 7 от 2000 г., изм. и доп. 11.03.2008 г. (ДВ бр.27, 2008 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена;
 • Наредба № 1/23.01.2009г за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

 

            ІІ. Подаване и прием на документи

 

 1. Обединено детско заведение  № 7 „ Снежанка „ Плевен е подготвителна институция в системата за народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от  10 месеца / в яслени групи /  до постъпване в І клас.
 2. В ОДЗ № 7 „ Снежанка „ Плевен се приемат деца с писмено заявление за постъпване, попълнено от родителите или настойниците. Към заявлението се прилагат копие от удостоверението  за раждане на детето и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган и документ за ползване на преференции.

 

 1. Заявления за прием в яслена и първа възрастова група за следващата учебна година  се подават в детското заведение от първия работен ден след зимната ваканция до 20.05. За всички останали възрастови групи заявления се подават през цялата година.

 

 1. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес (настоящ или постоянен), телефон за връзка. При подаване на документите се представя:

 

 

 

 

 

 

Оригинално удостоверение  за раждане на детето, като копие на същото се прилага  към  заявлението и се съхранява в детското заведение.

 

4.2 Служебна бележка от работодателя на родителите, че лицата имат сключени   трудов договор.

 

 1. Родителите, които кандидатстват за прием на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в детското заведение са задължени при подаване на заявлението  да представят всички документи, които се изискват по Наредба №1/23.01.2009г за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

 

 1. Приемът на документи се извършва от медицинската сестра в детското заведение. Издава се пореден входящ номер на заявлението, след вписване във входящия дневник.

 

 1. Обявяването на списъците с приетите деца  става на  видно място в АДМИНИСТРАТИВЕН сектор  на детското заведение на 26.05.

 

 1. В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в детската градина. След изтичането на едноседмичния срок в случай, че не е постъпила писмена декларация , се класират децата, които не са били класирани, по поредните входящи номера на заявленията.

 

            ІІІ. Прием на деца

 

 1. Децата в детското  заведение  се приемат при следния ред:

 

Деца, живеещи в прилежаща на детското заведение територия, както следва:

 • деца на работещи родители по реда на входящия номер;
 • деца на неработещи родители по реда на входящия номер.

 

С предимство се приемат:

 • деца, на които поне един от родителите или друг член на семейството е с инвалидност от 71% до 100%;
 • деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и на загинали в изпълнение на служебния си дълг;
 • трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци;
 • деца, чиито родители са редовни студенти;
 • прието друго дете в същата детска градина.

 

За всички деца, които се приемат по горепосочения ред, родителите трябва да представят необходимите документи.

 

 1. При постъпване в детската градина родителите представят следните медицински документи:

 

 Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 

 Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

 

 Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване;

 

Данни от личния лекар за имунизационния статус, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите;

 

Медицинска бележка  от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване.

 

 1. В детската градина постъпват деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите.  В група се приемат до 2 деца със специални образователни потребности.

 

 1. Родителите /настойниците, семействата/ на новоприетите деца се запознават с Правилника за дейността на детската градина, в частта за права и задължения на родителите и удостоверяват с подпис, че са задължени да го спазват.

 

 1. На родителите се предоставя информация за размера на таксата за ползване на детската градина и изискванията за ползване на преференции, съгласно разпоредбите на Наредба № 17 на Обс Плевен за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

 

 1. При желание на родителите децата от подготвителната група посещават детската градина до 31 август на съответната година.

 

 1. Настоящите правила имат за цел да уредят реда и начина на подаване на заявления, приема и записването на деца в детското заведение. За неупоменати в тях условия важат разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

 1. Правилата са отворени и подлежат на актуализация при промяна в нормативната уредба.

 

 

ЛЮДМИЛА ГАТЕВА

Директор ОДЗ №7 „Снежанка”

Плевен

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

за

приемане на дете

в ДЕТСКА ЯСЛА 

в ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ –

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ по

Програма “ Стъпка по стъпка “

ПЛЕВЕН

1.ЗАЯВЛЕНИЕ от родителите

2.КОПИЕ от акта за  раждане

3.ЗАЯВЛЕНИЕ  – декларация от родителите за записване в ДЗ.

4.ЗАЯВЛЕНИЕ /образец на МОН / за записване в Подготвителна група.

5. ЗДРАВНО - ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на детето / данни от личния лекар  , че  на детето  са извършени  задължителните  имунизации за възрастта / , съгласно Наредба № 15 / 2005 г за имунизациите в Република България.   .

6.Еднократен отрицателен резултат от изследване  за патогенни чревни

   бактерии и чревни паразити , извършено НЕ ПО - РАНО  от 15 дни

   преди постъпване на детето в детското заведение

7.Изследвания на кръв и урина , извършени в ЕДНОСЕДМИЧЕН срок

   преди постъпване на детето в детското заведение.

8.Медицинска бележка от личния лекар  за липсата на контакт със

   заразно болни , издадена  НЕ ПО – РАНО от 3 дни  преди

   постъпване на детето в детското заведение.

9.Данни за личния лекар.

10.ВАСЕРМАН на един от  родителите.

11.Служебна бележка  от местоработата на родителите.

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ  НЕЩА   ЗА ДЕТСКА  ЯСЛА

 

1.Вътрешни обувки

2.Хавлиена кърпа

3.Лигави – 10 бр.

4.Пижама

5.Резервно бельо 5/пет/ чифта надписано с инициали

6.Играчка за групата

7.Тоалетна хартия , сапун , салфетки , мокри кърпички

   /ежемесечно /

  

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

 

за

приемане  на дете

в ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ –

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ПО Програма

“ Стъпка по стъпка “

ПЛЕВЕН

 

 

 

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителите

2. КОПИЕ от акта за  раждане

3. ЗАЯВЛЕНИЕ  – декларация от родителите за записване в ДЗ.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ /образец на МОН / за записване в Подготвителна група.

5. ЗДРАВНО - ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на детето / данни от личния лекар  , че  на детето  са извършени  задължителните  имунизации за възрастта / , съгласно Наредба № 15 / 2005 г за имунизациите в Република България.  

6.Еднократен отрицателен резултат от изследване  за патогенни чревни

   бактерии и чревни паразити , извършено НЕ ПО - РАНО  от 15 дни

   преди постъпване на детето в детското заведение

7.Изследвания на кръв и урина , извършени в ЕДНОСЕДМИЧЕН срок

   преди постъпване на детето в детското заведение.

8.Медицинска бележка от личния лекар  за липсата на контакт със

   заразно болни , издадена  НЕ ПО – РАНО от 3 дни  преди

   постъпване на детето в детското заведение.

9.Данни за личния лекар.

10.Служебна бележка  от местоработата на родителите.